راهبردها و راهکارهای رسانه‌ای انس با قرآن در شرایط جنگ نرم ‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

مدرس مرکز تربیت معلم اصفهان‏

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی راهبردها و راهکارهای رسانه‌ای انس با قرآن در شرایط جنگ نرم، می‌باشد. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد و مدارک موجود، تعریف مفاهیم کلیدی مانند راهبرد و بررسی پیشینه تحقیق در مورد انس با قرآن، بر اساس مدل «سوات»، سوالات چهارگانه بررسی راهبردها و راهکارهای انس با قرآن بر اساس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی رسانه‌ها در شرایط جنگ نرم؛ مطرح گردید.
مطالعه شگردهای دشمن در جنگ نرم از ابعاد مختلف فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین ابزارهای مورد استفاده در این جنگ مانند: مجلات و کتب، شبکه‌های ماهواره، اینترنت، اسباب بازی و... و طرح آن‌ها در قالب چهار دسته راهبرد اعم از تدافعی، تهاجمی، رقابتی و محافظه کارانه؛ راهکارهای مدنظر را رهنمون می‌گردد. نتیجه چنین راهکارهایی به ضرورت برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در خصوص مقابله با جنگ رسانه‌ای نظام سلطه و اجرای جنگ رسانه‌ای علیه آن، ارتقاء سطح فعالیت‌های رسانه‌ای و بهره‌گیری از فناوری برتر رسانه‌ای و امکانات نوین ارتباطی در جهت مقابله با هجوم رسانه‌ای و... منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategies and media strategies of Anas with the Qur'an in the context of soft warfare

نویسنده [English]

  • mohsen movahedi
Instructor of Isfahan Teacher Training Center
چکیده [English]

The purpose of this article is to examine the strategies and strategies of the media with the Qur'an in the context of soft warfare. For this purpose, using descriptive research method of library type and referring to the available documents, defining key concepts such as strategy and reviewing the background of research on the Qur'an, based on the "Swat" model, four questions to study the strategies and solutions of the Qur'an. The Qur'an is based on the strengths, weaknesses, opportunities and threats facing the media in conditions of soft war; Was raised.
Study of the enemy's tactics in soft warfare from different cultural, religious, economic, social and political dimensions as well as tools used in this war such as: magazines and books, satellite networks, internet, toys, etc. and their design in four categories Strategy including defensive, offensive, competitive and conservative; Guides the intended solutions. The result of such solutions is the need for medium and long-term planning to deal with the media war of the domination system and the implementation of the media war against it, upgrade the level of media activities and use superior media technology and new communication facilities to counter the media invasion and ... Leads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Media
  • Soft war
  • Anas with the Quran
  • Strategy
  • approach