تبیین معناشناختی آثار قول از دیدگاه قرآن کریم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

از روش­های نوین تحقیق و پژوهش در قرآن کریم، معناشناسی واژه­های قرآنی است. در این نگرش، پس از انتخاب کلمات کلیدی، برای رسیدن به شبکه معنایی، میدان­های معناشناسی هر واژه به همراه ارتباط سیستمی میان آن­ها بررسی شده تا برخی از لایه­های معنایی آیات ظاهر گردد. 
«گفتار» در قرآن، گستره معنایی وسیعی را به خود اختصاص داده است که آثار ناشی از آن یکی از میدان­های این شبکه معنایی است. گفتار انسان جزئی از اعمال اوست و نتایج متفاوتی برای او در پی دارد. این پژوهش تلاشی برای دستیابی به آثار «قول» از دیدگاه قرآن کریم با رویکرد معناشناختی است.
این نوشتار به بیان «اقوال» گروه­های مختلف و آثار مترتب بر آن می­پردازد و سعی دارد پیامدهای مثبت و منفی «گفتار» را در سطوح مختلف تکوین، تشریع، دنیا، آخرت و قلب تبیین نماید و با این شیوه به دنبال آن است تا اهمیت «گفتار» را به تصویر بکشد؛ چرا که از دیدگاه قرآن کریم، «گفتار» آدمی بدان پایه از اهمیت است که ثبت و کتابت شده و می­تواند برای گوینده خویش «حسنه»، «بهشت» و «اجر» به ارمغان آورد و یا موجب «طرد و لعن» از سوی خدای تعالی گشته و دریافت «جهنم» و «عذاب» را برای او در پی داشته باشد. گستره نفوذ «قول» تا بدانجاست که قلب آدمی از آن متأثر گشته و «گفتار» شایسته فرد می­تواند موجبات «طهارت و ربط قلب» را فراهم آورد؛ چنانچه «سخنان» ناشایست، موجب «عدم تطهیر و طبع قلب» می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Semantic Explanation of the Effects of Qawl from the Perspective of the Quran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Motie 1
  • Azamalsadat Hoseini 2
1 Assistant Professor, Department of Theology, University of Isfahan
2 Master of Quranic and Hadith Sciences, University of Isfahan
چکیده [English]

Semantic study of Quranic vocabulary is one of the new methods of research in the field of the holy Quran. In this method, to achieve the semantic network and seek some meaning layers of the verses, after selecting a certain group of words, the semantic fields and systematic communication of each word are investigated.
"Qawl "Speech" in the Koran covers a wide range of meanings the effects of which are one of the fields of this semantic network. Human speech is a part of his actions and it has various outcomes or effects for him. This research is an attempt towards achieving the effects of "speech" from the viewpoint of the Holy Quran by applying the semantic approach.
The present article explains the speeches of different groups and their subsequent effects seeking to elaborate the positive and negative consequences of speech in various levels of creation, legislation, material world, the next world and the heart of human being.
According to the Quran, speech has such high importance that it is recorded and written down giving its speaker the good deed, paradise and reward. It may also bring the deprivation of God’s mercy and His curse leading to sufferings and torture in the hell. The range of the effects of speech is to the extent that the heart of humans is affected by it and the good speech can pave the way for purification and communication of the heart. On the other hand, unworthy speech gives rise to impurity and sealing of the heart.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Qawl
  • speech
  • effects of speech
  • semantics