تعداد مقالات: 262

51. تبیین معناشناختی آثار قول از دیدگاه قرآن کریم

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-76

10.30497/quran.2012.1006

مهدی مطیع؛ اعظم السادات حسینی


52. الزامات روش شناختی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم ‏(بررسی نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسی)‏

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-71

10.30497/quran.2017.1888

قاسم درزی؛ احمد پاکتچی؛ احد فرامرز قراملکی ‏


53. شخصیت علمی شیخ شلتوت و روش تفسیری وی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 37-51

10.30497/quran.2008.964

محمود کریمی


54. بازخوانی نظریه شهید صدر در تفسیر موضوعی قرآن کریم با تکیه بر اندیشه هرمنوتیکی گادامر

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-61

10.30497/quran.2014.1579

رضا اکبری؛ محمد حسن شیرزاد؛ محمد حسین شیرزاد


55. اولویّت سنجی‌ انفاق در قرآن و حدیث

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-67

10.30497/quran.2017.1939

رضا شکرانی؛ طاهره سادات سیدناری


56. بررسی مفهومی و مصداقی برکت از دیدگاه قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 41-68

10.30497/quran.2009.978

رضا محمدزاده؛ عباس گوهری؛ محمد جانی پور


57. تاریخ انگارۀ ذِکر در فرهنگ اسلامی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-78

10.30497/quran.2016.1783

حامد (فرهنگ) خانی (مهروش


59. ابهام‌زدایی از تفسیر آیه 64 سورۀ مائده با رویکرد تحلیلی ـ ‌انتقادی

دوره 15، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 25-52

10.30497/qhs.2021.239487.3122

علی گلستانی فر؛ نانسی ساکی؛ رسول بلاوی


61. اعتبارسنجی دعای عدیله

دوره 14، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 33-52

10.30497/quran.2021.239052.3053

سید محسن موسوی


62. اعتبارسنجی و مصداق‌شناسی روایات «نهی از مبایعه با اکراد»

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-61

10.30497/quran.2019.2473

میثم کهن ترابی؛ احمد اکبرزاده


65. تفسیر به رأی؛ چیستی و چرایی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 53-68

10.30497/quran.2008.965

عباس تقویان


66. واکاوی مذهب و روایات «حسن بن صالح» در کتب امامیه

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 53-85

10.30497/quran.2012.1000

محمدکاظم رحمان ستایش؛ اعظم فرجامی


67. ‏«صلح» و «سلم» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-78

10.30497/quran.2013.1467

اصغر افتخاری؛ حسین محمدی سیرت


69. بررسی ساختارشناسانه و تحلیل آماری فواصل قرآنی

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 53-80

10.30497/quran.2020.2711

علی اصغر آخوندی؛ محمدرضا ربیعی


70. تبیین مبانی تفسیر روانشناختی قرآن کریم

دوره 14، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 53-73

10.30497/quran.2020.13315.2619

علیرضا شیرزاد؛ محمدعلی رضایی اصفهانی


71. تفسیر آیت‌الله طالقانی، خطابی فرهیخته و قرآنی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 55-93

10.30497/quran.2009.972

ابوالفضل خوش منش


72. در جستجوی حُلوانی، مؤلف «نزهة الناظر و تنبیه الخاطر» ‏

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-80

10.30497/quran.2014.1496

حامد (فرهنگ) خانی (مهروش)


73. گامی به سوی تحلیل محتوای آیات قرآن از منظر روان شناسی اجتماعی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-76

10.30497/quran.2011.986

هومن نامور؛ فاطمه ذهبی


74. روش تفسیری قاضی بیضاوی و جایگاه تفسیر وی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-74

10.30497/quran.2008.958

عباس مصلایی پور


75. بررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف‌ نمای آیه متعه

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-89

10.30497/quran.2014.1580

محمدرضا ستوده‌نیا؛ مهدی حبیب‌اللهی