دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

1. بازشناسی مؤلفه‏ های معنایی قریه در قرآن کریم با تکیه بر ریشه‏ شناسی واژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.30497/qhs.2022.241540.3379

احمد پاکتچی؛ محمدحسن شیرزاد؛ محمدحسین شیرزاد


2. تحلیل مثلیت در قرآن کریم با تکیه بر همنشین ها و کنش گفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.30497/qhs.2022.241172.3332

الهه السادات میرصفائی؛ عباس مصلایی پور؛ عاطفه زرسازان