موضوعات = تفسیر قرآن کریم
تعداد مقالات: 115
53. راهبردهای حل بحران های فرهنگی ـ اجتماعی جاهلیت از منظر قرآن و حدیث

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-136

10.30497/quran.2019.2390

محمد تقی دیاری بیدگلی؛ ابوذر خیراندیش


54. کشف محور موضوعی سوره حج با روش تحلیل محتوا

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-168

10.30497/quran.2019.2391

بی بی سادات رضی بهابادی؛ مریم احدیان


55. گونه‌ شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 169-198

10.30497/quran.2019.2392

سیما جوینی پور؛ سهیلا پیروزفر


56. مُفاد آیات وعید بنی‌اسرائیل در سوره اسراء

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 225-250

10.30497/quran.2019.2394

علی رضایی کهنمویی


58. واکاوی مفهومی و مصداقی آیه تبلیغ بر اساس دلالت سیاق

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 293-314

10.30497/quran.2019.2397

عابدین مومنی؛ حامد ضیاءفر


59. ارزیابی دیدگاه مفسران در تعیین مصداق «رجال اعراف» با رویکرد سازواری سیاق با روایات تفسیری

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-30

10.30497/quran.2018.2251

کاووس روحی برندق؛ صادق عباسی؛ انسیه برومند پور


61. بازخوانی انگاره ربا در قرآن کریم با تکیه بر الگوهای انسان‏شناسی اقتصادی

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-92

10.30497/quran.2018.2253

احمد پاکتچی؛ محمد حسن شیرزاد؛ محمد حسین شیرزاد


62. تأثیر عقیدۀ «مذکر انگاری قرآن» بر قرائات هفت‌گانه

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-134

10.30497/quran.2018.2255

الهه شاه پسند؛ آلاء وحیدنیا


63. علل پیدایش آیات مستثنیات سورة أنعام

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 191-214

10.30497/quran.2018.2258

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ زیور کریمی


64. نقد دیدگاه فایرستون درباره ناسازگاری در آموزه‌های قرآنی جهاد

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 215-237

10.30497/quran.2018.2259

مریم ولایتی؛ محمد علی طباطبایی


65. نقش آیات تعلیل در سوره احزاب

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 239-259

10.30497/quran.2018.2292

مهدی ایزدی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ طاهره چینی فروشان


66. حوزه معنایی حروف مقطعه در قرآن کریم ‏

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 113-133

10.30497/quran.2013.1363

سید مهدی لطفی


67. درآمدی بر نقش غالیان در علوم قرآنی و تفسیر در حوزه عدم تحریف و تأویل آیات قرآن

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-158

10.30497/quran.2013.1364

سیدمحمد حسین میرصادقی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ حمیدرضا صراف


68. کارکرد روائی فراراوی در داستان «حضرت آدم» ‏

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 159-185

10.30497/quran.2013.1365

علی عباسی؛ علی کریمی فیروزجائی


69. سیاق و سباق، در مکتب تفسیری علامه طباطبایی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-23

10.30497/quran.2012.1005

مهدی ایزدی؛ نورالدین زندیه


70. تبیین معناشناختی آثار قول از دیدگاه قرآن کریم

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-76

10.30497/quran.2012.1006

مهدی مطیع؛ اعظم السادات حسینی


71. نقد تفسیری تطبیقی وقف تعَسُّف

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 77-102

10.30497/quran.2012.1007

زهره اخوان مقدم؛ شهناز عابدینی


72. نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 103-138

10.30497/quran.2012.1008

محمود کریمی؛ مرتضی سلمان نژاد؛ محمدجواد نیک‌روش


73. چگونگی معادل‌یابی استعاره‌های قرآنی در فرایند ترجمه

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 139-168

10.30497/quran.2012.1009

رضا امانی؛ یسرا شادمان


74. مطالعه تطبیقی عوامل و انواع شادی در قرآن و عهدین

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 169-204

10.30497/quran.2012.1010

عباس اشرفی؛ سوسن براری


75. ریشه شناسی واژه قرآنی قیّوم

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-26

10.30497/quran.2012.998

احمد پاکتچی