کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
مبانی و اصول تربیت سیاسی زمامداران در قرآن کریم

دوره 15، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 315-348

10.30497/qhs.2021.240616.3256

مهدی خزاعی گسک؛ حسن مجیدی؛ عباس مصلایی پور


مطالعه تطبیقی علل و انگیزه‌های پدیده غلو از منظر قرآن کریم و عهدین

دوره 15، شماره 1، مهر 1400، صفحه 279-305

10.30497/qhs.2021.240011.3190

حسین دشت بین؛ علی حسین احتشامی؛ سید حمید حسینی


روابط معنایی «سکینه» و «لیل» در قرآن کریم و تأثیر آن در سبک زندگی

دوره 14، شماره 1، مهر 1399، صفحه 203-231

10.30497/quran.2020.13407.2622

ملیحه طاهری دولت آبادی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ احمد زارع زردینی؛ سید حمید شمع ریزی


فرآیند انسجام میان استعاره‌های مفهومی قرآن کریم

دوره 14، شماره 1، مهر 1399، صفحه 307-327

10.30497/quran.2020.14229.2776

سیده شیرین حجازی؛ پروین بهارزاده؛ آزیتا افراشی


ارزیابی و نقد پنداره‌ وجود آیات مخالف علم و مطابق با باورداشت مخاطبان عصر نزول

دوره 13، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 1-24

10.30497/quran.2020.2709

محمد رضا خانی؛ سید حمید جزائری؛ رحمان عشریه


معناشناسی ساختگرای مفهوم «سیّئه» در قرآن کریم

دوره 13، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 271-301

10.30497/quran.2020.2718

فاطمه عشقی؛ محمدعلی خوانین زاده؛ فاطمه سادات تهامی


بررسی تحلیلی ـ استقرائی أهمّ قواعد دانش وجوه و نظائر

دوره 13، شماره 1، مهر 1398، صفحه 23-49

10.30497/quran.2019.2570

داود اسدیان؛ علیرضا دل افکار؛ سید ضیاءالدین علیانسب


تناقض‌ نمایی آیات پرسمان گناهکاران در قرآن کریم

دوره 13، شماره 1، مهر 1398، صفحه 139-158

10.30497/quran.2019.2572

فرهاد محمدی نژاد؛ محمدعلی رضائی اصفهانی؛ حسین آقایارلو


کرامت ذاتی انسان در قرآن کریم و چالش‌ های فراروی آن

دوره 13، شماره 1، مهر 1398، صفحه 219-242

10.30497/quran.2019.2565

داود سلمان پور؛ مهدی مهریزی؛ سید محمد علی ایازی


مبانی تعامل مردم و حکومت از منظر تفسیر المیزان

دوره 13، شماره 1، مهر 1398، صفحه 243-269

10.30497/quran.2019.2571

میثم لطیفی؛ حسن دانایی فرد؛ فاطمه رحمانی


پژوهشی پیرامون انواع جدیدی از مغالطه در قرآن کریم

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 83-101

10.30497/quran.2019.2474

بهناز صادقی گل؛ علیرضا دهقانپور


تحلیل کارکرد افعال حرکتی در قرآن کریم با رویکرد شناختی

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 103-133

10.30497/quran.2019.2475

فاطمه میرخالقداد؛ ولی الله حسومبی


رسول و نبی در اندیشه مفسران و متکلمان؛ سیر تطور و نقد دیدگاه ها

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 165-199

10.30497/quran.2019.2477

طیبه اورنگی؛ مهدی مهریزی؛ سید محمد باقر حجتی


رهیافت زبان‌ شناسانه در تحلیل معنای هفت آسمان

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 227-238

10.30497/quran.2019.2479

نهله غروی؛ سید تقی آل محمد؛ محسن فریادرس؛ مهدی کامران


معناشناسی واژگان نظام خویشاوندی در قرآن کریم

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 263-288

10.30497/quran.2019.2481

شهریار نیازی؛ طاهره سادات شجاعی


راهبردهای حل بحران های فرهنگی ـ اجتماعی جاهلیت از منظر قرآن و حدیث

دوره 12، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 111-136

10.30497/quran.2019.2390

محمد تقی دیاری بیدگلی؛ ابوذر خیراندیش


گونه‌ شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم

دوره 12، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 169-198

10.30497/quran.2019.2392

سیما جوینی پور؛ سهیلا پیروزفر