نویسنده = ������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تمایز روح و نفس در قرآن کریم و روایات

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-122

10.30497/quran.2016.1829

مهدی قجاوند؛ محسن جاج کاظمیان