نویسنده = ���������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اولویّت سنجی‌ انفاق در قرآن و حدیث

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-67

10.30497/quran.2017.1939

رضا شکرانی؛ طاهره سادات سیدناری