نویسنده = �������� �������������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نقد و تحلیلی بر روایات منشأ پیدایش کنیه «ابو تراب»

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 173-202

10.30497/quran.2014.1584

مهدی ایزدی؛ سید محمدرضا فقیه ایمانی