نویسنده = ��������� �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تمثیل‌ های جامعه‌ شناسانه در نصوص اسلامی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-35

10.30497/quran.2014.1578

محمود تقی‌ زاده داوری