نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مهدویت و حکومت جهانی در قرآن

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-87

10.30497/quran.2010.1343

ایران سلیمانی؛ بتول عزیزی