نویسنده = �������� (������������ �������� (����������)
تعداد مقالات: 2
1. تاریخ انگارۀ ذِکر در فرهنگ اسلامی

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-78

10.30497/quran.2016.1783

حامد (فرهنگ) خانی (مهروش


2. در جستجوی حُلوانی، مؤلف «نزهة الناظر و تنبیه الخاطر» ‏

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-80

10.30497/quran.2014.1496

حامد (فرهنگ) خانی (مهروش)