نویسنده = محمد حسین شیرزاد
تعداد مقالات: 3
1. بازخوانی انگاره ربا در قرآن کریم با تکیه بر الگوهای انسان‏شناسی اقتصادی

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-92

10.30497/quran.2018.2253

احمد پاکتچی؛ محمد حسن شیرزاد؛ محمد حسین شیرزاد


2. رهیافتی زبان‏شناختی به برابری جنسیتی در قرآن کریم؛ نقدی بر فمینیسم اسلامی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-148

10.30497/quran.2016.1830

محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد؛ محمد صادق هدایت زاده


3. بازخوانی نظریه شهید صدر در تفسیر موضوعی قرآن کریم با تکیه بر اندیشه هرمنوتیکی گادامر

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-61

10.30497/quran.2014.1579

رضا اکبری؛ محمد حسن شیرزاد؛ محمد حسین شیرزاد