نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. بازخوانی انگاره ربا در قرآن کریم با تکیه بر الگوهای انسان‏شناسی اقتصادی

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-92

10.30497/quran.2018.2253

احمد پاکتچی؛ محمد حسن شیرزاد؛ محمد حسین شیرزاد


3. الزامات روش شناختی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم ‏(بررسی نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسی)‏

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-71

10.30497/quran.2017.1888

قاسم درزی؛ احمد پاکتچی؛ احد فرامرز قراملکی ‏


4. ریشه شناسی واژه قرآنی قیّوم

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-26

10.30497/quran.2012.998

احمد پاکتچی