نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. سطوح معانی ظاهری واژگان قرآنی ‏

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 137-167

10.30497/quran.2017.1891

قاسم بستانی


2. کاربرد روش‌های معناشناسی نوین در پژوهش‌های قرآنی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 165-186

10.30497/quran.2012.1003

قاسم بستانی؛ وحید سپه وند


3. گونه‌شناسی روش‌های تفسیری امام علی(ع) نزد اهل سنت

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 93-115

10.30497/quran.2011.988

قاسم بستانی؛ محمد جعفرنژاد