نویسنده = محمود کریمی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل مفهوم صحابی از دیدگاه اصحاب حدیث

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 205-228

10.30497/quran.2018.2123

علی عبد اله زاده؛ محمود کریمی بنادکوکی


3. ریشه‌شناسی واژه قرآنی «تدبّر»

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 157-196

10.30497/quran.2015.1608

محمود کریمی؛ مرتضی سلمان نژاد


4. تحلیل انتقادی نظرات «اتان کولبرگ» در موضوع جهاد از دیدگاه امامیه

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 87-111

10.30497/quran.2013.1362

محمود کریمی؛ سید سجاد طباطبایی نژاد


5. نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 103-138

10.30497/quran.2012.1008

محمود کریمی؛ مرتضی سلمان نژاد؛ محمدجواد نیک‌روش


7. شخصیت علمی شیخ شلتوت و روش تفسیری وی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 37-51

10.30497/quran.2008.964

محمود کریمی