نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی روح در قرآن کریم

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-191

10.30497/quran.2016.1787

محمد تقی شاکر؛ محمد تقی سبحانی