نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سیاق در ترجیح قرائات در تفسیر طبری ‏

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 127-150

10.30497/quran.2013.1470

محمد رضا ستوده نیا؛ زهرا قاسم نژاد