نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. قرآن و شبهات یهودیان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 69-112

10.30497/quran.2008.966

منصور پهلوان؛ فهیمه کلباسی اصفهانی