نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. علل پیدایش آیات مستثنیات سورة أنعام

دوره 11، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 191-214

10.30497/quran.2018.2258

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ زیور کریمی