نویسنده = ������ ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 2
1. گفتاری پیرامون حوزه‌های حدیثی مغفول در تفسیر قرآن کریم

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 239-262

10.30497/quran.2019.2480

علی عبد اله زاده؛ مهدی ایزدی


2. تحلیل مفهوم صحابی از دیدگاه اصحاب حدیث

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 205-228

10.30497/quran.2018.2123

علی عبد اله زاده؛ محمود کریمی بنادکوکی