نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نظریه اجتهاد انبیاء از دیدگاه مفسران شیعه و سنی

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 185-211

10.30497/quran.2016.1832

سعید فقیه ایمانی؛ عباس همامی