نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. گونه شناسی انتقادات بر تفسیر عرفانی و تحلیل آن

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-136

10.30497/quran.2016.1785

حسین شجاعی؛ حسین هوشنگی؛ محمد رضایی مقدم