علمی پژوهشی

1. اختلاف آراء تفسیری المیزان و تسنیم در اجرای روش تفسیر قرآن به قرآن

صفحه 1-25

10.30497/quran.2020.14153.2932

مهدی همایونفر؛ مهدی ایزدی


2. اعتبارسنجی و بررسی گفتمانی روایت «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَیْفَیْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِى النَّارِ»

صفحه 27-51

10.30497/quran.2020.14148.2753

محسن دیمه کار گراب؛ زهرا خراسانی


3. تبیین مبانی تفسیر روانشناختی قرآن کریم

صفحه 53-73

10.30497/quran.2020.13315.2619

علیرضا شیرزاد؛ محمدعلی رضایی اصفهانی


4. تحلیل انتقادی احادیث مهریه معنوی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

صفحه 75-106

10.30497/quran.2020.14202.2766

محسن رفعت


5. تحلیل سندی و کشف مدلول حقیقی اخبار احدثیت

صفحه 107-134

10.30497/quran.2020.14032.2734

ابوالقاسم ولی زاده؛ محمدمهدی ولی زاده


6. تحلیل شبکه مضامین احادیث الفت و عزلت به منظور کشف الگوی روابط اجتماعی از منظر اهل بیت (علیهم السلام)

صفحه 135-161

10.30497/quran.2020.14807.2895

احمد زرنگار؛ امین عباس پور؛ سید محمدهادی موسوی بیوکی


7. تحلیل مقایسه‌ای سیر تطور منابع جامع علوم قرآن از قرن اول تا دوران معاصر

صفحه 163-202

10.30497/quran.2020.14068.2742

نجمه نجم؛ مهدی مهریزی؛ محمدعلی مهدوی راد؛ سید محمد علی ایازی


8. روابط معنایی «سکینه» و «لیل» در قرآن کریم و تأثیر آن در سبک زندگی

صفحه 203-231

10.30497/quran.2020.13407.2622

ملیحه طاهری دولت آبادی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ احمد زارع زردینی؛ سید حمید شمع ریزی


9. رویکرد اخفش به قرائت در کتاب معانی القرآن با تأکید بر روایت حفص از عاصم

صفحه 233-263

10.30497/quran.2020.14055.2739

حامد شریفی نسب؛ علی اکبر بابایی


10. رویکرد عالمان شیعی در تحلیل روایات دالّ بر معرفت اعطائی

صفحه 265-286

10.30497/quran.2020.14418.2816

پوران میرزائی


11. رهیافت‌های همگرایانه در نگاه قرآن کریم با تأکید بر آراء تفسیری مفسران از آیه 9 سوره حجرات

صفحه 287-306

10.30497/quran.2020.14442.2822

بهرام نصیری؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


12. فرآیند انسجام میان استعاره‌های مفهومی قرآن کریم

صفحه 307-327

10.30497/quran.2020.14229.2776

سیده شیرین حجازی؛ پروین بهارزاده؛ آزیتا افراشی