دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، بهار و تابستان 1399 (بهار و تابستان 1399) 
4. تحلیل عوامل شکوفایی تفسیر وجودی در دوره معاصر

صفحه 81-106

مریم امینی؛ حمید حمیدیان؛ احمد زارع زردینی؛ فخرالسادات علوی


6. تحلیل معنایی «أسند عنه» و امکان سنجی دلالت آن بر اعتبار راوی

صفحه 129-165

سید محمد صادق موسوی؛ مرتضی چیت سازیان؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ جواد سلطانی فرد


10. کارکرد عناصر انسجام غیر ساختاری در دعای هجدهم صحیفه سجادیه

صفحه 247-270

محمدحسن امرائی؛ علیرضا کاههء؛ یوسف محمدی سلیمانی


11. معناشناسی ساختگرای مفهوم «سیّئه» در قرآن کریم

صفحه 271-301

فاطمه عشقی؛ محمدعلی خوانین زاده؛ فاطمه سادات تهامی