دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-335 
6. کشف محور موضوعی سوره حج با روش تحلیل محتوا

صفحه 137-168

بی بی سادات رضی بهابادی؛ مریم احدیان