دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-300 
10. تحلیل مفهوم صحابی از دیدگاه اصحاب حدیث

صفحه 205-228

علی عبد اله زاده؛ محمود کریمی بنادکوکی