دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1396 

علمی پژوهشی

1. ارزیابی ادلۀ دیدگاه رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص

صفحه 5-37

حامد شریفی نسب؛ سید محمد باقر حجتی؛ امید قربانخانی


2. اولویّت سنجی‌ انفاق در قرآن و حدیث

صفحه 39-67

رضا شکرانی؛ طاهره سادات سیدناری