علمی پژوهشی

1. اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه ‏

صفحه 5-33

محمدرضا ستوده نیا؛ علی اکبر صافی اصفهانی


2. الزامات روش شناختی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم ‏(بررسی نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسی)‏

صفحه 35-71

قاسم درزی؛ احمد پاکتچی؛ احد فرامرز قراملکی ‏


3. پژوهشی دربارۀ منع ورود مشرکان به مکه در پرتو آخرمانَزَل بودن سورۀ مائده

صفحه 73-103

امیر احمدنژاد ‏؛ زهرا کلباسی


4. تحلیل سیره معصومان در مواجهه با اهانت کنندگان نادان و مغرض ‏

صفحه 105-139

میثم مطیعی


5. سطوح معانی ظاهری واژگان قرآنی ‏

صفحه 137-167

قاسم بستانی


6. گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان "امامتِ وصایتی"‏

صفحه 169-203

علی راد؛ مریم ولایتی


7. مفردات قرآن و ریشه‌شناسی تاریخی؛ بایسته‌ها و آسیب‌های موجود ‏

صفحه 205-228

حیدر عیوضی


8. چکیده عربی مقالات

صفحه 229-235


9. چکیده انگلیسی مقالات

صفحه 236-242