دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، پاییز و زمستان 1394 
3. تحلیلی انتقادی از دیدگاه ذهبی پیرامون «تفسیر به رأی»

صفحه 79-107

کیوان احسانی؛ اصغر طهماسبی بلداجی؛ لیلا قنبری


4. گونه شناسی انتقادات بر تفسیر عرفانی و تحلیل آن

صفحه 109-136

حسین شجاعی؛ حسین هوشنگی؛ محمد رضایی مقدم


6. معناشناسی روح در قرآن کریم

صفحه 165-191

محمد تقی شاکر؛ محمد تقی سبحانی