دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-220 
4. تفسیر گزارش‌های حالات و پیام‌های چهره در قرآن کریم

صفحه 99-128

محمد جواد صادقی مجد؛ احمد جهانگیر فیض آبادی


6. ریشه‌شناسی واژه قرآنی «تدبّر»

صفحه 157-196

محمود کریمی؛ مرتضی سلمان نژاد


7. حوزه معنایی «شکر» در قرآن کریم

صفحه 197-220

عباس مصلایی پور؛ الهه تاجیک


شناسنامه علمی شماره

8. چکیده عربی مقالات

صفحه 221-227