دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1392 
3. ‏«صلح» و «سلم» در قرآن کریم

صفحه 53-78

اصغر افتخاری؛ حسین محمدی سیرت


6. تأثیر سیاق در ترجیح قرائات در تفسیر طبری ‏

صفحه 127-150

محمد رضا ستوده نیا؛ زهرا قاسم نژاد