دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1391 
5. درآمدی بر نقش غالیان در علوم قرآنی و تفسیر در حوزه عدم تحریف و تأویل آیات قرآن

صفحه 135-158

سیدمحمد حسین میرصادقی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ حمیدرضا صراف