دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، بهار و تابستان 1391 
3. نقد تفسیری تطبیقی وقف تعَسُّف

صفحه 77-102

زهره اخوان مقدم؛ شهناز عابدینی


4. نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن

صفحه 103-138

محمود کریمی؛ مرتضی سلمان نژاد؛ محمدجواد نیک‌روش