دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1389 
6. ‏«توکّل» از منظر تفاسیر عرفانی

صفحه 125-147

مصطفی عباسی مقدم؛ روح الله محمدعلی‌ نژاد