دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1388 
3. مهدویت و حکومت جهانی در قرآن

صفحه 65-87

ایران سلیمانی؛ بتول عزیزی