دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1388 
2. بررسی مفهومی و مصداقی برکت از دیدگاه قرآن کریم

صفحه 41-68

رضا محمدزاده؛ عباس گوهری؛ محمد جانی پور


4. شیخ طوسی و روش های نقد حدیث در تهذیبین

صفحه 97-118

فتحیه فتاحی زاده؛ نجیمه افشاری