دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1387 
2. نگرش علامه طباطبایی به روایات ترتیب نزول

صفحه 29-53

فتحیه فتاحی‌ زاده؛ شیرین رجب‌ زاده