دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387 
4. قرآن و شبهات یهودیان

صفحه 69-112

منصور پهلوان؛ فهیمه کلباسی اصفهانی