حوزه معنایی حروف مقطعه در قرآن کریم ‏

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

در بین نظرات مختلفی که در حوزه ماهیت حروف مقطعه ارائه شده است، نظر فخر رازی بر روابط معنایی بین این حروف و دیگر مفاهیم قرآنی تأکید دارد. وی معتقد است که بین حروف مقطعه ابتدای سوره‌ها و مفاهیم کتاب، قرآن و تنزیل باهم‌آیی وجود دارد. سوره‌هایی که با حروف مقطعه آغاز می‌شوند، مفاهیم کتاب، قرآن و تنزیل را در خود جای داده‌اند و برعکس هر سوره‌ای نیز که با این مفاهیم آغاز شده است، مقدم بر آن‌ها حروف مقطعه‌ای در ابتدای این سوره‌ها ذکر شده است. بر پایه بخشی از این نظر می‌توان با لحاظ باهم‌آیی حروف مقطعه با مفاهیم کتاب و قرآن و روابط معنایی بین آن‌ها به ترسیم حوزه معنایی این حروف در قرآن پرداخت.
این مقاله با طرح نظر فخر رازی و نقد آن با در نظر گرفتن روابط معنایی حاکم بر این حروف به تبیین حوزه معنایی این حروف در قرآن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها