تحلیل محتوای کتب درسی دوره پیش دانشگاهی از نظر میزان توجه به قرآن و مفاهیم قرآنی ‏

نویسندگان

دبیر آموزش و پرورش استان فارس

چکیده

کتب درسی یکی از مهمترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در نظام‌های آموزشی محسوب می‌شود. به لحاظ این اهمیت و به سبب نقش محتوای درسی در برانگیختن و تأمین نیازها و نیز تسهیل در امر یادگیری دانش آموزان، در این مقاله محتوای کتب درسی دوره پیش دانشگاهی از نظر میزان پرداختن به قرآن و مفاهیم قرآنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. به منظور انجام این پژوهش ابتدا یک سیستم مقوله­بندی با توجه به ادبیات و پیشینه موضوع فراهم گردید که متغیرها و مقوله‌های قرآنی و مفاهیم قرآنی را شامل می‌شود. به منظور انجام پژوهش از کدگذاری بر اساس سیستم مقوله­بندی استفاده شده و جامعه آماری پژوهش، همه کتب درسی دوره پیش دانشگاهی و واحد تحلیل محتوا نیز عنوان درس، در نظر گرفته شده است.
با توجه به یافته‌ها و بر اساس داده‌های حاصل از تحلیل محتوا در پژوهش حاضر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که در کتاب‌های رشته انسانی بیش از کتب درسی سایر رشته‌ها به قرآن و مفاهیم قرآنی توجه شده است و در کتب دیگر رشته‌های پیش دانشگاهی به خصوص کتب تخصصی هر رشته این توجه بسیار اندک بوده و یا اصلاً به قرآن و مفاهیم قرآنی پرداخته نشده است

کلیدواژه‌ها