1. مبانی تعامل مردم و حکومت از منظر تفسیر المیزان

دوره 13، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 243-269

میثم لطیفی؛ حسن دانایی فرد؛ فاطمه رحمانی


2. مبانی انسان‌شناختی علوم انسانی اسلامی در قرآن کریم

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 231-262

محمود کریمی