نویسنده = سهراب مروتی
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی نظریه انسان شناسانه «مازلو» با رویکردی بر آیات قرآن کریم

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 77-92

سهراب مروتی؛ مینا یعقوبی