1. مقایسه ملاک‌های گزینش روایات صحیح بخاری و الکافی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-40

مجید معارف؛ مهدی ایزدی؛ جمال فرزند وحی


2. پایه‌های مرجعیت دینی در آیات و روایات

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1386، صفحه 9-30

مجید معارف