نویسنده = عابدین مومنی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مفهومی و مصداقی آیه تبلیغ بر اساس دلالت سیاق

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 293-314

عابدین مومنی؛ حامد ضیاءفر