نویسنده = علی عبد اله زاده
تعداد مقالات: 2
1. گفتاری پیرامون حوزه‌های حدیثی مغفول در تفسیر قرآن کریم

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 239-262

علی عبد اله زاده؛ مهدی ایزدی


2. تحلیل مفهوم صحابی از دیدگاه اصحاب حدیث

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 205-228

علی عبد اله زاده؛ محمود کریمی بنادکوکی